Здобутки сучасного шевченкознавства

Монографії

Балей С. З психольогії творчости Шевченка / Степан Балей; [передм. В. Пахаренко]. – Черкаси : Брама, 2001. – 79 с. – (Шевченкознавчі раритети). – З вид. : Львів : Шляхи, 1916.

Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…” : Гоголь і Шевченко : порівняльно-типологічні студії / Юрій Барабаш. – Харків : Акта, 2001. – 373, [2] с. (Українські письменники, 19 ст.; Російські письменники, 19 ст.).

Барабаш Юрій. Просторінь Шевченкового слова / Юрій Барабаш. – К. : Темпора, 2011. – 540 с.

Барабаш Юрій. Тарас Шевченко: імператив України: історіо- й націософська парадигма. / Юрій Барабаш. – К. : Видавн. дім „Києво-Могилянська академія”, 2004. – 181 с.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва /Леся Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с. : іл.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Іван Дзюба. – 2-ге вид., доопрацьов. – К. : Вид. дім „Києво-Могилян. акад.”, 2008. – 718 с. – укp.

Донцов Дмитро Літературна есеїстика / Дмитро Донцов. – Дрогобич : Видавнича фірма „Відродження”, 2009. – 688 с. – (Серія „Вісниківська бібліотека”).

Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев ; Бібліотека українського раритету. – К. : Обереги, 2004. – 481 с.

Іванишин Петро. Вульгарний „неоміфологізм”: від інтерпретації до фальсифікації Т.Шевченка. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 174 с.

Меленчук О. В. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства : монографія / О. В. Меленчук ; наук. ред. Е. С. Соловей (Гончарик) ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2013. – 240 с.

Панасюк Б. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка. – К. : ВЦ „Просвіта”, 2010 – 304 с.

Пахаренко В. Тарас Шевченко / В. Пахаренко. – К. : ТОВ „Атлант ЮЕмСі”, 2007. – 95 с. – (Стозір’я. Б-ка укр. родини: Письменники. Живописці. Скульптори. Графіки).

Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка. Навколо „Москалевої криниці”. Дванадцять статтів / Л. Плющ / Передм. Ю. Шевельова. – К. : Факт, 2001. – 384 с.

Росовецький С. К. Тарас Шевченко і фольклор : монографія / С. К. Росовецький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 415 с. – Бібліогр. : с. 381 – 412. – укp.

Сліпушко Оксана. Духовна держава Тараса Шевченка / Оксана Сліпушко. – К. : Вид-во Київський університет, 2013. – 342 с.

Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. – Черкаси : Брама, 2003. – 376 с.

Смілянська В. Л. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка : монографія / В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. – К. : Вища шк., 2000. – 208 с.

Смілянська В. Л. Шевченкознавчі розмисли: зб. наук. пр. / Валерія Смілянська; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Дніпро, 2005. – 491 с.

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.].; НАН України, Ін-тл-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2008. – 376 с.

Ушкалов Леонід. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури. – К. : Факт, 2007. – 552 с.

Ушкалов Леонід. Від бароко до постмодерну: есеї. – К. : Грані-Т, 2011. – 552 с.

Филипович П. П. Шевченкознавчі студії / Павло Петрович Филипович; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкозн. досліджень. – Черкаси : Брама, 2002. – 219 с. – (Шевченкознавчі раритети).
Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Траса Шевченка / С. А. Цвілюк. – О. : „Маяк”, 2008. – 312 с.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 1 : А–В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) ; Редкол. М. П. Бондар, О. В. Боронь, С. А. Гальченко ; Кер. проекту В. Л. Смілянська ; Передм. І. М. Дзюба. – К. : ПрАТ „Харківська книжкова фабрика „Глобус”, 2012. – 744 с. : [693] іл. + кольор. вклейка.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 2 : Г–З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) ; Редкол. М. П. Бондар, О. В. Боронь, С. А. Гальченко ; Кер. проекту В. Л. Смілянська ; Передм. І. М. Дзюба. – К. : ПрАТ „Харківська книжкова фабрика „Глобус”, 2012. – 760 с. : [819] іл. + кольор. вклейка.

 

Статті

Барабаш Юрій. „...Людей і Господа любить” (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) / Юрій Барабаш // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 3 – 19.

Боронь Олександр. Композиція повістей Тараса Шевченка / Олександр Боронь // Слово і час. – 2013. – № 3. – С. 25 – 34.

Генералюк Леся. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика / Леся Генералюк // Слово і час. – 2013. – № 2. – С. 3 – 13.

Грибан Г. В. Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка / Г. В. Грибань // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – № 21. – С. 36 – 41.

Даниленко Ірина. Давидова арфа й Тарасова кобза: про „Давидові псалми” Т. Г. Шевченка / Ірина Даниленко // Слово і час. – 2007. – № 5 – С. 3 – 16.

Єременко Олена. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка / Олена Єременко // Слово і час. – 2007. – № 9 – С. 26 – 34.

Пахаренко Василь. Генеза Шевченкової етики / Василь Пахаренко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 36 – 39.

Наливайко Д. С. Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д. С. Наливайко // Магістеріум. Літературознав. студії. – 2005. – Вип. 21. – С. 21 – 35. – Бібліогр. : 30 назв. – укp.

Поліщук Ярослав. Від правди до істини Шевченка / Ярослав Поліщук // Українська мова та література. – 2010. – № 7 (647). – С. 3 – 10.

Росовецький С. Агіографія християнська в літературній творчості Шевченка / С. Росовецький // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 321 – 342.

Харчук Роксана. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс / Роксана Харчук // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 46 – 52.

Шевчук В. Про любовну драму Тараса Шевченка / В. Шевчук // Укр. мова та література. – 2004. – № 18 (трав.). – С. 1 – 4.

Шевчук В. Любов, що розійшлася сном : [про роман Т. Шевченка з Феодосією] / В. Шевчук // Укр. мова та література. – 2001. – № 18 (трав.). – С. 4 – 8.

Яблонська Ольга.Поетична творчість Т. Шевченка у світлі етнопсихології / Ольга Яблонська // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 108 – 120.

Яременко Василь. До проблеми історіософії Тараса Шевченка: методологічні підходи / Василь Яременко // Слово і час. – 2007. – № 3 – С. 19 – 27.

Яременко Василь. Шевченкова поема „Сон (Комедія)” в аспекті христологічного та історіософського прочитання / Василь Яременко // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 17 – 22.

Яременко В. Тарас Шевченко та Кирило-Мефодіївське братство: долання стереотипів / В. Яременко // Київ. старовина . – 2007. – № 2. – С. 59 – 77. – Бібліогр.: С. 73 – 77. – укp.

 

Інформацію підготовила Бойцун Ірина Євгеніївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та методики її викладання